Pašvaldības atbalsta programma ir Daugavpils pašvaldības izveidota atbalsta sistēma tiem iedzīvotājiem, kuri vēlas pieslēgties centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Atbalsta programma izveidota pamatojoties uz 2015.gada 18.jūnijā pieņemta likuma "Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums", kurš stājās spēkā ar 2016.gada 1.janvāri. Šī likuma 6.panta sestajā daļā teikts burtiski sekojošs: "Vietējās pašvaldības dome var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus."  

Daugavpils pilsētas dome ir pirmā pašvaldība Latvijā, kura izmantoja šādu iespēju, un pieņēma atbilstošus saistošus noteikumus.

 

Daugavpils pilsētas domes Saistošos noteikumus var atrast šeit.

Tas ir atkarīgs no pašvaldības.

Ja Jūs pieslēdzās ūdensapgādes vai kanalizācijas pakalpojumiem pirms 2016.gada 1.janvāra, Jūs, diemžēl, nevarat saņemt pašvaldības kompensāciju. Ja Jums ir izveidots pieslēgums tikai vienam pakalpojumam, otro pakalpojumu Jūs varat pieslēgt programmas ietvaros.

Nē, uz pašvaldības atbalstu var pretendent arī tie iedzīvotāji, kuriem pieslēguma iespēja tika nodrošināta iepriekš.

 Jums ir nepieciešams iesniegt pieteikumu SIA “Daugavpils ūdens” par Jūsu īpašuma pieslēgšanu pakalpojumiem ar norādi par Jūsu vēlmi pretendēt uz pieslēgšanas procesa līdzfinansējumu. Klientu apkalpošanas centrā Jums palīdzes aizpildīt atbilstošo veidlapu, kā arī pārbaudīs, vai Jums ir pietiekošs dokumentu skaits jautājuma risināšanai. Protams, Jums ir tiesības iesniegt pieteikumu brīvā formā, bet rekomendējam tomēr izmantot sagatavoto veidlapu, jo tas paātrinās un vienkāršos Jūsu jautājuma izskatīšanas procesu.

 Pieteikumam jāpievieno šādu dokumentu kopijas:

 1.     Par īpašuma tiesībām nekustamam īpašumam. Tā var būt spēkā esošas Zemesgrāmatu apliecības, vai cita dokumenta, kurš dod Jums tiesības reģistrēt nekustāmo īpašumu uz savu vardu, kopija. Pievērsiet uzmanību tam, ka Jums jābūt dokumentiem par īpašuma vai valdījuma tiesībām gan pašam nekustamajam īpašumam, gan arī zemei, kurā ir plānots veikt darbus. Ja zeme tiek nomāta, projektēšanas laikā būs jāsaņem īpašnieka saskaņojums. Lūdzam nerādīt liekas problēmas nedz sev, nedz uzņēmumam un atrisiniet jautājumus par īpašuma tiesību dokumentiem jau iepriekš. Uzņēmums nevarēs tos atrisināt Jūsu vietā un līdz tam brīdim, kamēr dokumenti netiks sakārtoti, procesu tā vai citādi nevarēs turpināt. Tāpat saskaņojums būvniecībai būs nepieciešamas arī no tām personām, kuru labā ir nodibināts apgrutinājums jūsu īpašumam (piemēram kīla bankas labā).

 2.     Gadījumā, ja objekta īpašuma tiesības pieder vairākiem īpašniekiem, īpašnieki tikai kopīgi ir tiesīgi iesniegt pieteikumu pieslēgumam. Ja tas ir Jūsu gadījums, te ir iespējami daži rīcību varianti: īpašnieki var pilnvarot vienu pārstāvi visu problēmu risināšanai. Citiem vārdiem izsakoties ir nepieciešama pilnvara no īpašniekiem. To var noformēt pie notāra. Cits variants: iedzīvotāju sapulces lēmuma protokols (tas ir domāts daudzdzīvokļu mājām). Šāds variants ir lētāks un vienkāršāks, bet jābūt pārliecībai, ka Jūsu māja ietilpst daudzdzīvokļu māju kategorijā. Ja ir izvēlēts mājas pārvaldnieks, tad visi pieslēgšanas jautājumi ir jārisina caur viņu, jo viņš var palīdzēt nokārtot formalitātes. Ja Jums kaut kas nav skaidrs, labāk pirms pieteikuma iesniegšanas klātienē konsultēties ar uzņēmuma speciālistiem, viņi arī varēs palīdzet ar īpašnieku koplēmumu paraugiem.

 3.     Tehniskā projekta dokumentācija. Ja tāda ir un tā ir spēkā esošā. Pievērsiet uzmanību dokumentācijas derīguma termiņam, iespējams, ka pirms tās iesniegšanas ir nepieciešams to aktualizēt, jo nedrīkst veikt būvdarbus ar projekta dokumentācijas notecējušu derīguma termiņu.

 4.     Dokumenti, kas apstiprina īpašu statusu. Par tādiem ir domāta izziņa no dienesta, kas Jums piešķīra atbilstošu statusu. Ja pieteikumu iesniedz vairāki pietejcēji (mājas kopība), statusu apliecinošie dokumenti ir nepieciešami no katra pieteiceja atsevišķi.

 5.     Jebkura cita informācija, kura, Jūsuprāt, var būt nepieciešama.

 

Tas pārsvarā ir jautājums īpašuma komitejai. Bet pilnīgi skaidrs, ka pašvaldības atbalsts var būt piešķirts vienīgi atbilstoši pašvaldības saistošiem noteikumiem un pašvaldības budžeta ietvaros. Tātad acīmredzot negatīva lēmuma iemesls varētu būt:

  1. Pieteicēja neatbilstība noteikumu prasībām (piemēram nav valdījuma vai īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu),

  2. Pieteicēja neatbilstība tehniskiem kritērijiem (nepieciešamība uzbūvēt maģistrālos tīklus, īpašuma neatrisinātie jautājumi),

  3. Pašvaldības pieejama finansējuma iztrūkums.

Tas ir atkarīgs no tā, kādā gatavības stadijā ir Jūsu dokumenti. Ja Jums ir spēkā esošs tehniskais projekts un nekustamais īpašums pilnībā pieder Jums, t.i., Jums nekas ne ar ko nav jāsaskaņo, tad gaidāmais laiks pieteikuma izskatīšanai sastāda aptuveni no 2 līdz 4 nedēļām. Ja Jūs uzsākat procesu “no nulles”, tad šis process ieilgs, jo, bez visa pārējā, ir nepieciešams sagatavot tehniskos noteikumus Jūsu pieslēguma projektēšanai , sagatavot projektu utt. Tas var paildzināt procesu minimāli no 1 līdz 2 mēnešiem.

Šobrīd palīdzības programmā ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgšanai nav paredzēts līdzfinansējums maģistrālo tīklu izbūvei. Spēkā esoša likumdošana paredz 100% izmaksu segšanu maģistrālo tīklu izbūvei no pašu pieprasītāju puses.

Varbūt Jūsu gadījumā ir iespēja organizēt kopējo ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izlaidi, šajā gadījumā situācija kļūs vienkāršāka. Piedāvājam konsultēties ar mūsu speciālistiem šajā jautājumā.

Jums ir nepieciešams atjaunot Jūsu tehnisko dokumentāciju. Sazinieties ar projektētāju, kurš Jums izstrādāja dokumentāciju. Minimāli vajadzēs saņemt jaunus tehniskos noteikumus pieslēgšanai, aktualizēt situācijas plānu. Jebkurā gadījumā projektētājs varēs labāk novērtēt nepieciešamos pasākumus un visdrīzāk šis variants Jums būs optimāls.