Jums ir nepieciešams iesniegt pieteikumu SIA “Daugavpils ūdens” par Jūsu īpašuma pieslēgšanu pakalpojumiem ar norādi par Jūsu vēlmi pretendēt uz pieslēgšanas procesa līdzfinansējumu. Klientu apkalpošanas centrā Jums palīdzes aizpildīt atbilstošo veidlapu, kā arī pārbaudīs, vai Jums ir pietiekošs dokumentu skaits jautājuma risināšanai. Protams, Jums ir tiesības iesniegt pieteikumu brīvā formā, bet rekomendējam tomēr izmantot sagatavoto veidlapu, jo tas paātrinās un vienkāršos Jūsu jautājuma izskatīšanas procesu.

 Pieteikumam jāpievieno šādu dokumentu kopijas:

 1.     Par īpašuma tiesībām nekustamam īpašumam. Tā var būt spēkā esošas Zemesgrāmatu apliecības, vai cita dokumenta, kurš dod Jums tiesības reģistrēt nekustāmo īpašumu uz savu vardu, kopija. Pievērsiet uzmanību tam, ka Jums jābūt dokumentiem par īpašuma vai valdījuma tiesībām gan pašam nekustamajam īpašumam, gan arī zemei, kurā ir plānots veikt darbus. Ja zeme tiek nomāta, projektēšanas laikā būs jāsaņem īpašnieka saskaņojums. Lūdzam nerādīt liekas problēmas nedz sev, nedz uzņēmumam un atrisiniet jautājumus par īpašuma tiesību dokumentiem jau iepriekš. Uzņēmums nevarēs tos atrisināt Jūsu vietā un līdz tam brīdim, kamēr dokumenti netiks sakārtoti, procesu tā vai citādi nevarēs turpināt. Tāpat saskaņojums būvniecībai būs nepieciešamas arī no tām personām, kuru labā ir nodibināts apgrutinājums jūsu īpašumam (piemēram kīla bankas labā).

 2.     Gadījumā, ja objekta īpašuma tiesības pieder vairākiem īpašniekiem, īpašnieki tikai kopīgi ir tiesīgi iesniegt pieteikumu pieslēgumam. Ja tas ir Jūsu gadījums, te ir iespējami daži rīcību varianti: īpašnieki var pilnvarot vienu pārstāvi visu problēmu risināšanai. Citiem vārdiem izsakoties ir nepieciešama pilnvara no īpašniekiem. To var noformēt pie notāra. Cits variants: iedzīvotāju sapulces lēmuma protokols (tas ir domāts daudzdzīvokļu mājām). Šāds variants ir lētāks un vienkāršāks, bet jābūt pārliecībai, ka Jūsu māja ietilpst daudzdzīvokļu māju kategorijā. Ja ir izvēlēts mājas pārvaldnieks, tad visi pieslēgšanas jautājumi ir jārisina caur viņu, jo viņš var palīdzēt nokārtot formalitātes. Ja Jums kaut kas nav skaidrs, labāk pirms pieteikuma iesniegšanas klātienē konsultēties ar uzņēmuma speciālistiem, viņi arī varēs palīdzet ar īpašnieku koplēmumu paraugiem.

 3.     Tehniskā projekta dokumentācija. Ja tāda ir un tā ir spēkā esošā. Pievērsiet uzmanību dokumentācijas derīguma termiņam, iespējams, ka pirms tās iesniegšanas ir nepieciešams to aktualizēt, jo nedrīkst veikt būvdarbus ar projekta dokumentācijas notecējušu derīguma termiņu.

 4.     Dokumenti, kas apstiprina īpašu statusu. Par tādiem ir domāta izziņa no dienesta, kas Jums piešķīra atbilstošu statusu. Ja pieteikumu iesniedz vairāki pietejcēji (mājas kopība), statusu apliecinošie dokumenti ir nepieciešami no katra pieteiceja atsevišķi.

 5.     Jebkura cita informācija, kura, Jūsuprāt, var būt nepieciešama.

 Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas tiks veiktas sekojošas darbības:

 1.     Ja ir spēkā esošā projekta dokumentācija, tad tiks sastādīta būvniecības tāme. Kopā ar tāmi tiks novērtētas uzņēmuma iespējas nepieciešamas infrastruktūras izbūvei – darbu grafiks var būt ļoti saspringts un ne vienmēr būs iespēja ierīkot pieslēgumu Jūsu vēlamos termiņos.

 2.     Var arī būtu organizēta ieprikuma procedūra un tiku izvēlēts ārējais darbu veicējs, pamatojoties uz zemāko no piedāvātām cenām.

 3.     Ja pieslēguma izveidošanai ir nepieciešams izstrādāt projekta dokumentāciju, uzņēmuma speciālisti sagatavos visu dokumentāciju tendera procedūras organizēšanai pieslēgšanas projektēšanai, kā arī veiks iespējamu izmaksu novērtējumu projektēšanai un pieslēgšanai. Izmaksu novērtējumu veiks būvnieks, kuru pēc konkursa izvēlēsies uzņēmums.

 4.     Pēc tāmes sastādīšanas starp Jums un uzņēmumu tiks noslēgts līgums pieslēgšanas projekta īstenošanai. Līgumā tiks iekļauts punkts, atbilstoši kuram Jūs varēsiet atteikties no darbiem, sedzot izmaksas, kuras radušās izpildītājam (sākotnējās tāmes sastādīšanas pakalpojumi), gadījumā, ja pašvaldība Jums atteiks līdzfinansējumā. Jebkurā gadījumā Jums būs tiesības atteikties no darbu izpildes līdz dokumentu nodošanas brīdim Daugavpils pilsētas domes Īpašumu komitejai.

 5.     Saskaņā ar pilsētas noteikumiem pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas Daugavpils pilsētas dome apmaksa pusi no līdzfinansējuma apjoma atbilstoši tāmei.

 6.     Jūsu pieslēgšanas maksas daļas apmaksa notiks saskaņā ar vienošanos starp Jums un uzņēmumu. Ja Jūs izvēlāties apmaksāt Jūsu daļu uzreiz, tad tas Jums ir jāveic ne vēlāk par noteikto termiņu uzreiz pēc Daugavpils pilsētas domes Īpašumu komitejas lēmuma pieņemšanas. Pēc lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma piešķiršanu un Jūsu gatavības turpināt darbus apstiprināšanas (Jūsu daļas apmaksa), uzņēmums uzsāks Jūsu pieslēguma faktisku ierīkošanu. Ja Jūs izvēlāties izmantot nomaksas iespēju, Jums būs jāuzsāk saistību izpilde saskaņā ar panākto vienošanos.  

 7.     Pēc darbu pabeigšanas tiks sastādīts finanšu kopsavilkums. Darbu vērtības beigu summa tiks iesniegta pašvaldībā pēc tam, kad Jūs noslēgsiet ar uzņēmumu līgumu pakalpojumu saņemšanai. Atbilstoši pieņemtajiem noteikumiem, pašvaldība apmaksa līdzfinansējuma atlikumu pēc faktiskām izmaksām. Līguma noslēgšanai pakalpojumu saņemšanai mums būs mēnesis. Ja līgums netiks noslēgts Jūsu vainas dēļ vai pašvaldība kāda cita iemesla dēļ atteiksies segt izmaksas pēc līguma, līguma saistības pilnīgi pāries uz Jums. Jebkurā gadījumā visas nesegtas saistības ir Jūsu saistības.