Jums ir nepieciešams iesniegt pieteikumu SIA “Daugavpils ūdens” par Jūsu īpašuma pieslēgšanu pakalpojumiem ar norādi par Jūsu vēlmi pretendēt uz pieslēgšanas procesa līdzfinansējumu. Klientu apkalpošanas centrā Jums palīdzes aizpildīt atbilstošo veidlapu, kā arī pārbaudīs, vai Jums ir pietiekošs dokumentu skaits jautājuma risināšanai. Protams, Jums ir tiesības iesniegt pieteikumu brīvā formā, bet rekomendējam tomēr izmantot sagatavoto veidlapu, jo tas paātrinās un vienkāršos Jūsu jautājuma izskatīšanas procesu.

 Pieteikumam jāpievieno šādu dokumentu kopijas:

 1.     Par īpašuma tiesībām nekustamam īpašumam. Tā var būt spēkā esošas Zemesgrāmatu apliecības, vai cita dokumenta, kurš dod Jums tiesības reģistrēt nekustāmo īpašumu uz savu vardu, kopija. Pievērsiet uzmanību tam, ka Jums jābūt dokumentiem par īpašuma vai valdījuma tiesībām gan pašam nekustamajam īpašumam, gan arī zemei, kurā ir plānots veikt darbus. Ja zeme tiek nomāta, projektēšanas laikā būs jāsaņem īpašnieka saskaņojums. Lūdzam nerādīt liekas problēmas nedz sev, nedz uzņēmumam un atrisiniet jautājumus par īpašuma tiesību dokumentiem jau iepriekš. Uzņēmums nevarēs tos atrisināt Jūsu vietā un līdz tam brīdim, kamēr dokumenti netiks sakārtoti, procesu tā vai citādi nevarēs turpināt. Tāpat saskaņojums būvniecībai būs nepieciešamas arī no tām personām, kuru labā ir nodibināts apgrutinājums jūsu īpašumam (piemēram kīla bankas labā).

 2.     Gadījumā, ja objekta īpašuma tiesības pieder vairākiem īpašniekiem, īpašnieki tikai kopīgi ir tiesīgi iesniegt pieteikumu pieslēgumam. Ja tas ir Jūsu gadījums, te ir iespējami daži rīcību varianti: īpašnieki var pilnvarot vienu pārstāvi visu problēmu risināšanai. Citiem vārdiem izsakoties ir nepieciešama pilnvara no īpašniekiem. To var noformēt pie notāra. Cits variants: iedzīvotāju sapulces lēmuma protokols (tas ir domāts daudzdzīvokļu mājām). Šāds variants ir lētāks un vienkāršāks, bet jābūt pārliecībai, ka Jūsu māja ietilpst daudzdzīvokļu māju kategorijā. Ja ir izvēlēts mājas pārvaldnieks, tad visi pieslēgšanas jautājumi ir jārisina caur viņu, jo viņš var palīdzēt nokārtot formalitātes. Ja Jums kaut kas nav skaidrs, labāk pirms pieteikuma iesniegšanas klātienē konsultēties ar uzņēmuma speciālistiem, viņi arī varēs palīdzet ar īpašnieku koplēmumu paraugiem.

 3.     Tehniskā projekta dokumentācija. Ja tāda ir un tā ir spēkā esošā. Pievērsiet uzmanību dokumentācijas derīguma termiņam, iespējams, ka pirms tās iesniegšanas ir nepieciešams to aktualizēt, jo nedrīkst veikt būvdarbus ar projekta dokumentācijas notecējušu derīguma termiņu.

 4.     Dokumenti, kas apstiprina īpašu statusu. Par tādiem ir domāta izziņa no dienesta, kas Jums piešķīra atbilstošu statusu. Ja pieteikumu iesniedz vairāki pietejcēji (mājas kopība), statusu apliecinošie dokumenti ir nepieciešami no katra pieteiceja atsevišķi.

 5.     Jebkura cita informācija, kura, Jūsuprāt, var būt nepieciešama.