SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 5.jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Smilšu ielas mājām  Nr.60-a, 66, 66-a, 66-b, 66-c
•    Ciedru ielas mājai Nr.1
•    Tukuma ielas mājai Nr.60-a


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 4.jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst.14:00 sakarā ar  būvniecības darbiem ūdensvada tīklos(darbus veic SIA “Daugavpils būvmehanizācija”)  būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Varšavas ielas mājai Nr.44
•    Arodu ielas mājai Nr.3

un no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 sakarā ar pārslēgšanas darbiem (darbus veic SIA “Daugavpils ūdens”) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:

  • Ciedru ielas mājām Nr. 3, 4, 5, 6

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

IMG 20180601 070801

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.1.jūnijā Cietokšņa -Kandavas ielu krustojumā notika ūdensvada avārijas likvidācijas darbi, kuru veikšanas laikā šajā rajonā tiks mainīta ceļu kustības organizācija

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251;
20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 31.maijā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Kandavas ielas mājām Nr.4, 4-a, 4-k (restorāns “Ali-baba”), 7, 7-a, 9, 11, 13
•    Cietokšņa ielas mājām Nr. 55 (piebūve), 55-a, 57, 57-a, 61

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2018.gada 1.jūnija līdz 10. jūnijam notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” atdzelžošanas stacijas divu rezervuāru un pilsētas ūdensvada sadales tīkla dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 23.maijā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:00 sakarā ar  būvniecības darbiem (darbus veic CBF “Binders”)  būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    A. Pumpura ielas mājām Nr.69, 70, 72-a, 73, 74, 75
•    Smilšu ielas mājām Nr.1, 1-a, 4, 6

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 22.maijā no plkst. 8:00 līdz plkst.16:00 sakarā ar  būvniecības darbiem (SIA “Daugavpils būvmehanizācija” veiks ūdensvada nomaiņu)  būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Varšavas ielas mājai Nr.44
•    Arodu ielas mājai Nr.3

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā
 no 2018.gada 17.maija līdz 27.maijam notiks ūdensgūtnes “Vingri” ūdens attīrīšanas stacijas divu rezervuāru un Ķīmijas mikrorajona ūdensvada sadales tīklu dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, precizē, ka ar 2018.gada 7.maija paziņojumu tika sasaukta kārtējā dalībnieku sapulce  ar sekojošu darba kārtību:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    SIA “Daugavpils ūdens” 2017.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.
3.    Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.

Ar šo paziņojumu SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kārtējās dalībnieku sapulces, kura notiks 2018.gada 21.maijā plkst.11:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības papildināšanu.
Piedāvātā darba kārtība tiek papildināta ar šādu jautājumu:
4.    Atlīdzības noteikšana kapitālsabiedrības valdes loceklim.

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 2018.gada 14.maijā tika izsludināts atklāts konkurss ”Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”, identifikācijas Nr. DPD 2018/63.  
Visa informācija par šo konkursu ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv – sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi” un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv - informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”.
Konkurss tiek veikts projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta administratīvas, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 15.maijā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 sakarā ar  remontdarbiem (ūdensvada ievada nomaiņa) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Parādes ielas mājām Nr.13, 15, 15-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 10.maijā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 sakarā ar  remontdarbiem (ūdensvada ievada nomaiņa) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Arodu ielas mājai Nr.3
•    Varšavas ielas mājai Nr.44


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2018.gada 21.maijā plkst.11:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    SIA “Daugavpils ūdens” 2017.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.
3.    Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 7. un 8.maijā no plkst. 8:30 līdz plkst.20:00 sakarā ar  remontdarbiem būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Parādes ielas mājai Nr. 15-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvprojekta “Maģistrālo  ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecību Jaunbūves rajonā Annas, Smilšu un Ciedru ielās, Daugavpilī” īstenošanu  no š.g. 7.maija līdz 7.augustam tiks mainīta ceļu kustības organizācija Smilšu un Ciedru ielu rajonā  - sk.shēmu

ES ansamblis KF

2018.gada 27.aprīlī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) kā Sadarbības iestādi un SIA „Daugavpils ūdens” kā Finansējuma saņēmēju tika parakstīts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī”(Nr.5.3.1.0/18/I/001) īstenošanu. Šeit ir preses-relīze

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2018.gada 14.maijā plkst.11:30. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma “SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku amatu un profesiju saraksts ar mēnešalgu (darba algu) maksimāliem apmēriem” apstiprināšana jaunajā redakcijā.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā  no 2018.gada 19.aprīļa līdz 21.aprīlim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni” ūdens attīrīšanas stacijas divu rezervuāru  un Kalkūnu mikrorajona ūdensvada  sadales tīklu dezinfekcija.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām),
 2018.gada 16.aprīlī no plkst.8:00 līdz plkst.16:30 notiks 3.pacēluma stacijas rezervuāru un mikrorajona “Križi”  ūdensvada  sadales tīklu dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 12.aprīlī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos (akas uzstādīšana Valmieras-Annas ielu krustojumā) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Valmieras ielas mājām Nr. 77, 79, 83, 85, 88, 90-a
•    Aizplisētas ielas mājai Nr. 33
•    Valkas ielas mājai Nr. 22
•    Smilšu ielas  mājām Nr. 91, 95
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

11.04.2018. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens" izsludina konkursu uz darba aizsardzības inženiera amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvprojekta “Maģistrālo  ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecību Jaunbūves rajonā Annas, Smilšu un Ciedru ielās, Daugavpilī” īstenošanu  no š.g. 9.aprīļa līdz 31.maijam tiks mainīta ceļu kustības organizācija Annas ielas rajonā  - sk.shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 10.aprīlī no plkst. 13:00 līdz plkst.15:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos (Strādnieku ielā 77) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:


•    Strādnieku ielas mājām Nr. 56 (pirmskolas izglītības iestāde Nr.10), 58, 60, 61, 65, 69, 71, 73, 77, 81, 83, 87
•    Tukuma ielas mājai Nr. 24
•    18.Novembra ielas mājai Nr. 166 (frizētava ”Šarms”)  


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde  tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2018.gada 20.aprīlī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.


Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.      Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.      Par piekrišanu noslēgt līgumu.

lIELDIENAS 2

DSC00108

"SIA “Daugavpils ūdens” sadarbībā ar zinātkāres centru “ZINOO Daugavpils” jau trešo reizi rīkoja  bērnu pasākumu Pasaules ūdens dienas 2018 ietvaros, šoreiz ūdens konkursu-nodarbību “Atbildes sniedz daba” skolniekiem, kuri varēja uzdot savus jautājumus, iepazīties ar ūdens brīnumiem, piedalīties dažos ūdens konkursos un interesanti pavadīt laiku.

Preses-relīze

Fotoreportāža no pasākuma – SIA “Daugavpils ūdens” lapā  Facebook tīklā –  www.facebook.com/daugavpilsudens/

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 20.martā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 sakarā ar  remonta darbiem (Vaļņu ielā 10-b) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Cietokšņa mikrorajonā:
•    Vaļņu ielas mājām Nr.6-c, 10-a, 10-b, 16-b, 18, 20, 35, 51, 71-b
•    Motoru ielas mājai Nr. 4
•    Bumbieru s ielas mājām Nr. 9, 9-a
•    Cēsu ielas mājām Nr.8, 10, 10-a, 11, 20, 20-a, 22, 22-a, 26, 28, 28-a, 30, 32, 32-a, 34, 34-a, 34-b, 34-c, 36, 36-a, 41

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

 

IMG 20180309 100636

Š.g. 9.martā plkst.12-00 tika pabeigta labiekārtošana pēc avārijas-remonta darbiem Alejas un Kandavas ielu krustojumā.  Avārijas (ūdensvada D 200 mm pārrāvums ) likvidēšanai, kas tika konstatēta 08.03. plkst.16-30, tika operatīvi piesaistīti “Daugavpils ūdens" avārijas brigādes speciālisti, kuri, strādājot nakts laikā,  9.matrā plkst.3:00 nodrošināja ūdensapgādes pakalpojumus Centra mikrorajonā un uzsāka ielas seguma atjaunošanu (asfaltēšanas darbi tiks paveikti būvniecības sezonas sākumā).

daugavpils udens a top baner 09 18 1

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 1.martā no plkst. 8:30 līdz plkst.18:00 sakarā ar  maģistrālā ūdensvada remontdarbiem būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Vecstropu mikrorajonā:
•    18.Novembra ielas mājām Nr. 319, 319-a, 319-b, 319-c, 319-v, 321, 321-b

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 27.februārī no  plkst.8:00 līdz plkst.17:00, sakarā ar avārijas likvidēšanu Gimnāzijas ielā tiek izmainīta ceļu kustības organizācija Centra mikrorajonā  - sk.shēmu

18 .novembra 43

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka š.g. 23.februārī sakarā ar ūdensvada avārijas remonta darbiem Centra mikrorajonā  ir iespējami dzeramā ūdens kvalitātes pasliktināšanās lokāli gadījumi pilsētas sadales tīklos, par kuriem lūdzam paziņot uzņēmuma dispečeram pa tālr.  654 24251 vai  20229913.

Papildināts -Avārijas likvidācijas laikā  ( maģistrālā  ūdensvada Ø 600 mm bojājumu novēršanā) tika paveikti nepieciešami  pārslēgumi un visiem klientiem tika nodrošināta  nepārtraukta   ūdensapgāde.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par iespējamām sagādātajām neērtībām.

Ansamblis ERAF

SIA “Daugavpils ūdens” mājas-lapas  sadaļā  “Attīstības stratēģija  un projekti”  ir izvietota informācija par ERAF projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta” aktivitātēm 

es ansamblis

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 2018.gada 19.februārī tika izsludināts atklāts konkurss ”Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”, identifikācijas Nr. DPD 2018/2.  
Visa informācija par šo konkursu ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv – sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi” un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv - informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”.
Konkurss tiek veikts projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta administratīvas, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Spalu iela

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.14.februārī sakarā ar avārijām ūdensvada tīklos Spaļu ielā  un Tartu ielā (maģistrālo ūdensvaua Ø 500 mm un Ø 200 mm pārrāvumi ) šajos rajonos notiek avārijas likvidācijas darbi, kuru veikšanas laikā būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām:
•    Spaļu ielas mājām Nr. 1-g, 1-p, 4
•    Tartu ielas mājai Nr.7-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

LUKA valde visite

2018.gada 1.februārī SIA “Daugavpils ūdens” notika  Latvijas ūdensvada un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) valdes izbraukuma sēde, kuras gaitā tika apspriestas nozares aktualitātes, kā arī apmeklēti SIA “Daugavpils ūdens” galvenie objekti. Fotoreportāža no pasākuma – mūsu lapā Facebook tīklā www.facebook.com/daugavpilsudens, videosižets - www.daugavpils.lv

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 23.janvārī no plkst. 8:00 līdz plkst.16:30 sakarā ar  būvniecības darbiem ( darbus veic CBF “Binders”) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Malu ielas mājām Nr.2, 4
•    Smiltenes ielas mājām Nr. 2, 4, 6, 8, 10
•    Satiksmes ielas mājām Nr. 7, 9
•    2.preču ielas mājām Nr.1, 3

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata,  paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces, kura notiks 2018.gada 30.janvārī plkst.11:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības papildināšanu.

Piedāvātā darba kārtība tiek papildināta ar šādu jautājumu:
5. Ziņojums par darījuma slēgšanu.

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2018.gada 30.janvārī plkst.11:00.Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.

2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2018.gadam apstiprināšana.

3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2018.gadam apstiprināšana.

4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 15.janvārī sakarā ar avārijas darbiem ūdensvada tīklos Smiltenes ielā (maģistrālā ūdensvada Ø200 mm pārrāvums) šajā rajonā notiek likvidācijas darbi, kuru veikšanas laikā būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām:

·         Malu ielas mājām Nr. 2, 4

·         Smiltenes ielas mājām Nr. 2, 4, 6, 8, 10

·         Satiksmes ielas mājām Nr. 5, 7, 9

·         2.preču ielas mājām Nr. 1, 3

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 15.janvārī no plkst. 10:00 līdz plkst.20:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    18.Novembra ielas mājām Nr. 195, 195-a, 195-b, 195-g, 195-v, 197, 197-g, 197-v
•    Valkas ielas mājai Nr. 4-a (15.vidusskola)


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 9.janvārī no plkst. 8:30 līdz plkst.12:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsēju hidranta remonts Pārdaugavas ielā 105) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Pārdaugavas ielas mājām Nr. 91, 92, 94, 99, 102, 104
•    Garā ielas mājām Nr. 22, 26, 28

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 5.janvārī no plkst. 8:30 līdz plkst.12:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Ligiņišķu ielas mājām Nr. 26, 26-a, 26-b, 26-c, 26-p, 26-s, 26-t

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.27.decembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.14:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņa nomaiņa) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Ķīmijas mikrorajonā:
•    Arhitektu ielas mājai Nr.10 (11.vidusskola)
•    Inženieru ielas mājām Nr. 1 (veikals “Beta” ), 2, 2-a, 4, 6

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

jaunais gads 2017

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.18.decembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.14:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    18.Novembra ielas mājām Nr. 197-d

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.15.decembrī no plkst. 13:00 līdz plkst.16:30 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    18.Novembra ielas mājām Nr.195, 195-a, 195-b, 195-v, 197, 197-g, 197-v
•    Valkas ielas mājai Nr. 4-a (13.vidusskola)

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

Ansamblis ERAF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo par iepirkuma procedūras “Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”” (identifikācijasNr.DŪ-2017/33 ) izsludināšanu. Sīkāku informāciju sk.šeit

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 13.un 14.decembrī sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve:

13.decembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.12:00 šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Pārdaugavas ielas mājām Nr.91, 92, 94, 99, 102, 109
•    Garā ielas mājām Nr.22 (dz.1, 2), 26, 28

14.decembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.15:00 šādām ēkām Ruģeļu mikrorajonā:
•    Gaismas ielas mājai Nr. 2
•    Graftio ielas mājai Nr. 21
•    Nometņu ielas mājai Nr. 99-d (DUS)

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata,  paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces, kura notiks 2017.gada 11.decembrī plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.

No piedāvātās darba kārtības izslēgt šāda jautājuma izskatīšanu:

4. par piekrišanu noslēgt patapinājuma līgumu.


Izteikt piedāvāto darba kārtību sekojošā redakcijā:

1.      dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;

2.      par piekrišanu noslēgt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu;

3.      par debitora parādsaistību nokārtošanu.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 6.decembra plkst.8:00 līdz 7.decembra plkst.20:00, sakarā ar avārijas likvidēšanu Apšu ielā tiks izmainīta ceļu satiksmes organizācija Ruģeļu mikrorajonā  - sk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces, kura notiks 2017.gada 11.decembrī plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.
No piedāvātās darba kārtības izslēgt šāda jautājuma izskatīšanu:
 
3. par piekrišanu noslēgt nomas līgumu.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.7.decembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.20:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Ruģeļu mikrorajonā:
•    Gaismas ielas mājām Nr.30, 32
•    Apšu ielas mājām Nr. 24, 25, 27-a
•    Brūkleņu ielas mājai Nr. 2
•    Naujenes ielas mājai Nr. 15-b


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata,  paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces, kura notiks 2017.gada 11.decembrī plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības papildināšanu.

Piedāvātā darba kārtība tiek papildināta ar šādu jautājumu:

5. par debitora parādsaistību nokārtošanu.

    SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2017.gada 11.decembrī plkst.09:00.
Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;
2.    par piekrišanu noslēgt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu;
3.    par piekrišanu noslēgt nomas līgumu;
4.    par piekrišanu noslēgt patapinājuma līgumu.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.27.novembrī no plkst. 13:00 līdz plkst.14:30 sakarā ar  avārijas likvidācijas darbiem ūdensvada tīklos (ventiļa nomaiņa Alejas ielā 92) ) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Alejas ielas mājām Nr.86, 92, 97
•    Indras ielas mājai Nr. 3
•    Sakņu ielas mājai Nr.35
•    Maizes ielas visām privātmājām


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” brīdina mājas īpašniekus, namu pārvaldniekus, ekspluatējošas organizācijas un pilnvarotas personas, ka par ūdensvada ievadu, kanalizācijas izlaižu un ūdens skaitītāju mezglu sagatavošanu darbam ziemas apstākļos ir atbildīgs Klients (Ministru kabineta noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” p.36 ).

Lai nepieļautu ūdensvada un kanalizācijas tīklu, kā arī ūdens mērītāju aizsalšanu, lūdzam veikt pagrabtelpu, nepieciešamības gadījumā arī ūdensvada, kanalizācijas cauruļu un ūdens mērītāju mezglu nodrošināšanu pret aukstumu.

Atgādinām, ka aizsalšanas gadījumā visus remonta darbus, saskaņā ar noteiktām apkalpošanas robežām, veic ekspluatējošā organizācija par Klienta līdzekļiem.

Papildus informāciju var saņemt pa tālr.:
654 21568 (Klientu apkalpošanas centrs)
654 24251 (Dežurējošais dispečers)
654 23961 (Ūdensmērītāju nodaļa)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 8.novembra līdz 22.decembrim, sakarā ar maģistrālo  ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecību Riņķa ielā ir izmainīta ceļu satiksmes organizācija Ruģeļu mikrorajonā  - sk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” saņēma Lattelecom brīdinājumu, ka no 09.11.2017. plkst.06:00 līdz 09.11.2017.plkst.16:00 (pēc Latvijas laika) paredzams līdz 20 minūtēm ilgs telekomunikācijas pakalpojumu pārtraukums abonētajām sakaru līnijām Ūdensvada iela 3, Daugavpilī (tas attiecas uz Klientu apkalpošanas centra zvaniem pa tālr. 654 21568).


Šajā laikā lūdzam klientus sazināties ar Klientu apkalpošanas centra operatoriem pa tālr.65424761

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 07.11.2017. notiek avārijas ūdensvada cauruļvada remonts pēc adreses  Februāra 22 (Gajoka mikrorajonā) (sk.shēmu)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.7.novembrī no plkst. 8-30 līdz plkst.11-00 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Ruģeļu mikrorajonā:
•    Riņķa ielas mājām Nr.3, 9, 12
•    Naujenes  ielas mājām Nr. 46, 48, 71, 75, 77
•    Vecpils ielas mājai Nr. 55
•    Starķu ielas mājai Nr.2


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.3.novembrī no plkst. 13-00 līdz plkst.16-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Kauņas ielas mājām Nr.79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 96, 101
•    Valmieras ielas mājām Nr. 5 (17.vidusskola), 6, 6-b, 8, 10, 11-a
•    Smilšu ielas mājām Nr. 13, 17

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.30.oktobrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņa remonts) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Esplanādes mikrorajonā:
•    Stacijas ielas mājai Nr.127


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka remontdarbi ūdensvada tīklos Balvu ielā tiks turpināti (ārkārtas situācijas dēļ), un sakarā ar to š.g. 25.oktodrī un  26.oktobrī (līdz plkst.17:00) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Balvu ielas mājām Nr.1-b, 2, 3, 3-a, 5/3, 5, 5-b, 7, 15
•    Stacijas ielas mājai Nr.129-a
•    Cietokšņa ielas mājai Nr.70

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.25.oktobrī no plkst. 8:30 līdz plkst.20:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Balvu ielas mājām Nr.1-b, 2, 3, 3-a, 5/3, 5, 5-b, 7, 15
•    Stacijas ielas mājai Nr.129-a
•    Cietokšņa ielas mājai Nr.70 (“RIMI”)

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.24.oktobrī no plkst. 9:30 līdz plkst.11:00 sakarā ar  darbiem ūdensvada tīklos (ūdensmērītāju uzstādīšana) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Rīgas ielas mājai Nr.59

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka laika periodā no 2017.gada 19.oktobra līdz 29.oktobrim  tiks turpināti remontdarbi (aku rekonstrukcija) Parādes, Cietokšņa un Ģimnāzijas ielās kanalizācijas kolektora  renovācijas ietvaros.

Pievēršam autovadītāju uzmanību, ka pilsētas centrā darbu veikšanas vietās tiks uzstādītas pagaidu ceļu zīmes un izmainīta autotransporta kustības shēma ar ātruma ierobežojumu:

Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana Parādes, Cietokšņa un Ģimnāzijas ielās remontdarbu vietās
23.un 24.10.2017. - Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana Ģimnāzijas ielā (no Saules ielas līdz Rīgas ielai)


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas par iespējamām sagādātajām neērtībām darbu veikšanas laikā un cer uz autovadītāju iedzīvotāju sapratni, jo darbi tiek veikti ar mērķi uzlabot pakalpojuma kvalitāti un drošību.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2017.gada 13.oktobra līdz 15.oktobrim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni ” rezervuāru un pilsētas mikrorajona Kalkūni sadales tīklu dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka laika periodā no 2017.gada 9.oktobra līdz 15.oktobrim (no plkst.9:00 līdz 22:00) tiks turpināti remontdarbi kanalizācijas kolektora  renovācijai Centra mikrorajonā (Ģimnāzijas, Parādes un Cietokšņa ielās).

Pievēršam autovadītāju uzmanību, ka darbu veikšanas laikā tiks izmainīta  autotransporta kustības un autostāvvietu organizācija pilsētas centrā.

Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmas:

09.10.-10.10.2017. – Ģimnāzijas ielā no Saules ielas līdz Rīgas ielai;
11.10.-12.10.2017. – Ģimnāzijas ielā no Parādes ielas līdz Rīgas ielai;
13.10.- 14.10.2017. – Parādes ielā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai;
! 15.10.2017. – Cietokšņa ielā no Saules ielas līdz Parādes ielai  Darbi tiks veikti pēc 21:00

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas par iespējamām sagādāmajām neērtībām specializēto iekārtu darbības laikā un cer uz autovadītāju un mikrorajona iedzīvotāju sapratni, jo darbi tiek veikti ar mērķi uzlabot pakalpojuma kvalitāti un drošību.

Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

04.10.2017. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens" izsludina konkursu uz ekoloģijas tehniķa amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka laika periodā no 04.10.2017.līdz 06.10.2017. notiek avārijas kanalizācijas cauruļvada remonts  pēc adreses Mihoelsa iela 39/Lāčplēša iela 41 (sk.shēmu)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 2. un 3.oktobrī sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve:
2.oktobrī no plkst. 8:30 līdz plkst.21:00 šādām ēkām Čerepovas mikrorajonā:
•    Stiklu ielas mājai Nr.16
•    Rūpniecības ielas mājai Nr.1a

3.oktobrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 - Kr.Valdemāra ielas mājai Nr. 14
un  no plkst. 13:00 līdz plkst.16:30 šādām ēkām Vecstropu mikrorajonā:
•    18.Novembra ielas mājām Nr. 305, 319, 319-a, 319-b, 319-c, 319-v, 321, 321-b, 328-b, 330-a, 344, 354, 354-a
•    Mēness ielas mājai Nr. 26

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka laika periodā no 2017.gada 25.septembra līdz 29.septembrim (no plkst.9:00 līdz 22:00) notiks remontdarbi pilsētas centrā, kuri ir nepieciešami  kanalizācijas kolektora  renovācijai Cietokšņa, Parādes, Ģimnāzijas un Rīgas  ielās.

Remontdarbu laikā tiks izmainīts  autotransporta kustības režīms Centra mikrorajonā:
Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana Rīgas un Vienības ielās;
Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana Cietokšņa un Sakņu ielu krustojumā;
Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana Ģimnāzijas un Saules ielu krustojumā.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas par iespējamām sagādātajām neērtībām specializēto iekārtu darbības laikā un cer uz mikrorajona iedzīvotāju sapratni, jo darbi tiek veikti ar mērķi uzlabot pakalpojuma kvalitāti un drošību.

Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām)

  • laika periodā no 2017.gada 20.septembra līdz 22.septembrim notiks 3.pacēluma stacijas rezervuāru  un mikrorajona “Križi”  sadales tīklu dezinfekcija un
  • laika periodā no 2017.gada 22.septembra līdz 30. septembrim notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” atdzelžošanas stacijas divu rezervuāru un pilsētas sadales tīklu dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.20.septembrī sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve:
no plkst. 8:30 līdz plkst.12:00 šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Dagdas ielas mājām Nr.19, 21
•    Indras ielas mājai Nr.6
•    Kandavas ielas mājai Nr.20
no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Miera ielas mājām Nr.99, 101, 100/102, 103, 105, 107

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.18.septembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.12:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Dagdas ielas mājām Nr.19, 21
•    Indras ielas mājai Nr.6
•    Kandavas ielas mājai Nr.20

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

2017. gada 16. – 22. septembrī Daugavpilī norisināsies aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros. Šī gada EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻA 2017 kampaņas sauklis ir “PĀRVIETOJIES GUDRĀK, DZĪVO LABĀK!”.

Eiropas Mobilitātes nedēļas plakats
Eiropas Mobilitātes nedēļas aktivitates

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.15.septembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.15:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām J.Forštadtes mikrorajonā:
•    Rēzeknes ielas mājām Nr.1, 3
•    Piekrastes ielas mājai Nr.47

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 12.09.2017.  no plkst.10:30 notiek avārijas likvidācijas darbi ūdensvada tīklos Avotu ielā.  
Sakarā ar to, avārijas novēršanas laikā tiek pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā :
•    Avotu ielas mājām Nr.3, 4, 5, 6, 6-a, 7, 8
•    A.Pumpura ielas mājai Nr 120

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2017.gada 11.septembra līdz 15.septembrim notiks ūdensgūtnes “Vingri” 2.pacēluma stacijas pirmā un otrā rezervuāru un mikrorajona “Ķīmija” sadales tīkla dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 08. septembra līdz 15.septembrim, sakarā ar avārijas likvidēšanu ūdensvada tīklos (Kandavas ielā) būs izmainīta ceļu satiksmes organizācija Esplanādes mikrorajonā :

Kustības organizācijas shēma laika posmā 08.09.2017.-15.09.2017.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2017.gada 28.augusta līdz 8.septembrim notiks 3.pacēluma stacijas rezervuāru  un mikrorajona “Križi”  sadales tīkla dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 17.augusta līdz 8.septembrim, sakarā ar avārijas likvidēšanu ūdensvada tīklos (Kandavas ielā) būs izmainīta ceļu satiksmes organizācija Esplanādes mikrorajonā :

Kustības organizācijas shēma laika posmā 17.08.2017.-08.09.2017.
Kustības organizācijas shēma laika posmā 31.08.2017.-08.09.2017.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.21.augustā no plkst. 11-00 līdz plkst.16-30 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos (maģistrālā aizbīdņa nomaiņa Vienības- Kandavas ielu krustojumā) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Esplanādes mikrorajonā:
•    Vienības ielas mājām Nr.27 (Latgales zoodārzs), 30 (ZINOO Daugavpils), 32, 32-a, 34, 34-a, 36, 36-a (14.pirmskolas izglītības iestāde), 38, 38-a. 38-b (29.pirmskolas izglītības iestāde), 42, 42-a
•    Kandavas ielas mājai Nr.5 (veikals MAXIMA)

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.11.augustā no plkst. 13-00 līdz plkst.15-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Valkas ielas mājai Nr.1
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.10.augustā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņa remonts) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Valkas ielas mājai Nr.1(veikali ”Mego” un “Optima”)
•    Tukuma ielas mājām Nr.1, 4
•    L. Dārza ielas mājām Nr.95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens" paziņo par kandidāta atlasi uz SIA "Daugavpils ūdens"  rīkotājdirektora  amata vietu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.2.augustā no plkst. 8-00 līdz plkst.14-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņa nomaiņa) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    18.Novembra ielas mājām Nr.197-a, 197-d

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

2017.gada 28.jūlijā Ķeguma novadā notika vasaras sporta festivāls “Laba LŪKA” (LŪKA - Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija). “Daugavpils ūdens” komanda ieguva 8 balvas un I vietu kopvērtējumā. Apsveicam visus sportistus un pateicamies par augstā rezultāta sasniegšanu! Foto no pasākuma – “Daugavpils ūdens” lapā Facebook tīklā.

luka 2017

 

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.31.jūlijā no plkst. 8-30 līdz plkst.14-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņa nomaiņa) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Kandavas ielas mājām Nr.17, 17-a, 19
•    Cietokšņa ielas mājai Nr.60 (TC “Ditton Nams”, gaļas paviljons)
•    Alejas ielas mājai Nr.11

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

P  A  Z  I  Ņ  O  J  U  M  A
PAR SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES SASAUKŠANU
PAPILDINĀJUMS

    SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces, kura notiks 2017.gada 1.augustā plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības papildināšanu.

Piedāvātā darba kārtība tiek papildināta ar šādu jautājumu:
3. SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, premēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma “SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku amatu un profesiju saraksts ar mēnešalgu (darba algu) maksimāliem apmēriem” apstiprināšana jaunajā redakcijā.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 20. un 21.jūlijā sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām:


š.g.20.jūlijā no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 šādām ēkāmCentra mikrorajonā:
•    Krāslavas ielas mājai Nr.74
•    Stacijas ielas mājām Nr.85, 87
•    Rīgas ielas mājām Nr.71/73, 75, 77, 81, 83
•    Sakņu ielas mājām Nr. 33, 34, 36, 38, 37/39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 53, 55


š.g.21.jūlijā no plkst. 8-30 līdz plkst.10-30 šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Dostojevska ielas mājai Nr.2 (kafejnīca)
•    Liela ielas mājām Nr.42 (poliklīnika), 44 (veikals)
•    Komunāla ielas mājai Nr.2 (6.vidusskola)
•    Aptiekas ielas mājām Nr.21, 23, 25, 27-a, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 40-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

P  A  Z  I  Ņ  O  J  U  M  S
PAR SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES SASAUKŠANU

 SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2017.gada 1.augustā plkst.09:00.  Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.      dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;
2.      par piekrišanu noslēgt pakalpojuma līgumu.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 17.jūlija līdz 4.augustam, sakarā ar maģistrālo  ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecību Briežu ielā (posmā no Sliežu ielas līdz Tirgoņu ielai) būs izmainīta ceļu satiksmes organizācija Niderkūnu mikrorajonā  - sk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo par iepirkuma procedūras „Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana kanalizācijas attīrīšanas iekārtu objektos, Daugavpilī”, (identifikācijasNr.DŪ-2017/21) izsludināšanu.
Iepirkuma procedūra tiek veikta projekta IWAMA (Interactive water management) INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta administratīvas, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Visa informācija par šo iepirkumu digitālā formātā ir pieejama SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, kā arī Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

Interreg BSR logo   ES ERAF logo

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.27.jūnijā no plkst.13-00 līdz plkst.16-00 sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (pārslēgšana) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Cietokšņa mikrorajonā:
•    Cēsu ielas mājām Nr.8, 10, 10-a
•    Motoru ielas mājai Nr.4
•    Vaļņu ielas mājām Nr.6-c, 10-a, 10-d, 16-b, 18, 20, 35, 51, 71-b

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.16.jūnijā Teātra ielā notika maģistrālā cauruļvada D 400 mm pārrāvums. Avārijas likvidācijas un tīklu skalošanas laikā dažviet pilsētas centrā iespējama  īslaicīga ūdens kvalitātes pasliktināšanās (duļķainības palielināšanās) .  SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz par esošām sūdzībām paziņot uzņēmuma dispečeram (tālr.654 24251;m.t. 20229913), lai savlaicīgi veiktu korektīvos pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.14.jūnijā Kauņas ielā notikušā maģistrālā cauruļvada D300 mm pārrāvuma dēļ notika ūdens plūsmas virzienu maiņa, kas dažviet izraisīja  īslaicīgo ūdens kvalitātes pasliktināšanos (duļķainības palielināšanās) .  
Avārijas sekas likvidācijas  laikā 14. un 15.jūnijā SIA “Daugavpils ūdens”  speciālisti veic sadales tīklu skalošanas darbus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz par esošām sūdzībām paziņot uzņēmuma dispečeram (tālr.654 24251;m.t. 20229913), lai savlaicīgi veiktu korektīvo pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.13.jūnija no plkst. 7-00 līdz plkst.23-00 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Čerepovas mikrorajonā:
•    Dunduru ielas mājām Nr. 7-b, 7-c
•    Stiklu ielas mājām Nr. 18, 18-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.5.jūnijā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Valkas ielas mājām Nr. 28, 30, 32, 34, 51, 53, 55

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

videi draudz.1uznemumi

2017.gada 26.maijā notika Daugavpils pilsētas domes konkursa “Videi draudzīgākais uzņēmums Daugavpilī” laureātu godināšanas pasākums.
Daugavpils pašvaldības pateicības un ļoti simboliskas balvas – skaistas ozola lapas– saņēmuši 10 uzņēmumi, kuriem ir sasniegumi vides tehnoloģiju jomā un  kuri ikdienā rūpējas par savas darbības ietekmes uz vidi samazināšanu. SIA “Daugavpils ūdens” ieguva III vietu nominācijā “Videi draudzīgākā pašvaldības kapitālsabiedrība”(II vieta Komunālās saimniecības pārvaldei un I vieta -A/S “Daugavpils siltumtīkli”). Papildus tam visu laureātu logo tagad būs izvietoti speciālā reklāmas tramvajā Daugavpilī, lai popularizētu “zaļo” domāšanu Daugavpils pilsētas uzņēmumu un komersantu vidū.

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2017.gada 26.maija līdz 3.jūnijam notiks 2.pacēluma stacijas ūdensgūtnes “Vingri” otrā un trešā rezervuāru hlorēšana un mikrorajona “Ķīmija” sadales tīkla dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 25.maijā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  remonta darbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Čerepovas mikrorajonā:
•    Dunduru ielas mājām Nr. 3, 3-b, 5, 5-a, 5-b, 5-c

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g.22.maija līdz 22.jūnijam, sakarā ar  kanalizācijas pievadu būvniecību Valkas ielā (posmā no Valmieras ielas līdz Jātnieku ielai) būs izmainīta ceļu satiksmes organizācija Jaunbūves mikrorajonā  - sk.shēmu