SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pārslēgšanu Nekrasova ielā 7,  š.g. 30.maijā no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 tiek pārtraukta ūdens padeve Grīvas apkaimē pēc sekojošām adresēm:

  • Aiviekstes ielas mājām Nr.13, 15-a, 17, 17-b
  • Ņekrasova ielas mājām Nr. 9, 11, 13, 18-a


Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ugunsdzēsības hidranta remontdarbiem  Centrālā ielā 18,  š.g. 26.maijā no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Gajokas apkaimē pēc sekojošām  adresēm:
•    Fabrikas ielas mājām Nr.9, 16-a,16-b
•    Vides ielas mājai Nr.4-g

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pārslēgšanu Smilšu – Jātnieku ielu krustojumā (darbus veiks SIA “Daugavpils būvmehanizācija”),  š.g. 23.maijā no plkst.8:00 līdz plkst.17:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas apkaimē pēc sekojošām adresēm:

  • Jātnieku ielas mājām Nr.70, 72, 74, 85, 93, 95 (divas mājas)


Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru plānots novadīt 2023.gada 25.maijā plkst. 09:30, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.  
Darba kārtība tiek papildināta ar sekojošo jautājumu:
“5. Atlīdzības noteikšana SIA “Daugavpils ūdens” valdes loceklim.”.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pārslēgšanu Vaiņodes-Krimuldas ielu krustojumā (darbus veiks SIA “BŪVMEHANIZĀCIJA D”),  š.g. 22.maijā no plkst.15:00 līdz plkst.17:00 tiks pārtraukta ūdens padeve J. Stropu apkaimē pēc sekojošām  adresēm:
•    Vaiņodes ielas mājai Nr.6
•    Abavas ielas mājai Nr.1

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām) laika periodā no 2023.gada 19.maija līdz 6.jūnijam  notiks ūdensgūtnes “Vingri” II pacēluma stacijas trīs rezervuāru  dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvdarbiem Smilšu ielā 80 (darbus veiks SIA “Apola-D”),  š.g. 16.maijā no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Smilšu ielas mājām Nr.72, 74, 76, 78, 80

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2023.gada 25.maijā plkst. 9:30. Sapulces norises vieta – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.        Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.        SIA “Daugavpils ūdens” 2022.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.
3.        Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.
4.        Par piekrišanu noslēgt vispārīgo vienošanos.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem Vaiņodes -Turaidas ielu  krustojumā (darbus veiks SIA “Būvmehanizācija D”),  š.g. 15.maijā no plkst.8:30 līdz plkst.17:00 tiks pārtraukta ūdens padeve J.Stropu apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Dzintaru ielas mājai Nr.1

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

LATAK vizite 2023

Valsts Aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (LATAK), pēc veiktās atkārtotas akreditācijas vizītes rezultātiem  pieņēma lēmumu piešķirt SIA “Daugavpils ūdens” ūdens kvalitātes kontroles laboratorijai akreditāciju ar  darbības laiku no šī gada 13. maija līdz 2028. gada 12. maijam.  Piešķirtā akreditācija apliecina to, ka gan laboratorijas tehniskais aprīkojums, gan personāla kompetence, ka arī dzeramā ūdens un notekūdeņu kvalitātes kontrole organizēta augstā līmeņi un atbilstoši  LR un starptautiskām prasībām.

Preses-relīze
Akreditācijas apliecība