SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2019.gada 17.maija līdz 19.maijam  un no 24.maija līdz 26.maijam notiks ūdensgūtnes “Vingri” ūdens attīrīšanas stacijas otrā un trešā rezervuāru dezinfekcija.