SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku kārtējās sapulces, kuru tika plānots novadīt 2021.gada 31.maijā plkst.10:00, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu. Darba kārtība tiks papildināta ar sekojošu jautājumu: “3. Par vidējā termiņa darbības stratēģijas 2017.-2020.gada izpildi.”