viiztrezekne110516Vakar, 11. maijā, SIA “Daugavpils ūdens” vadība apmeklēja radniecīgu uzņēmumu Rēzeknē. Lielākajiem nozares pārtāvjiem Latgalē ir senas partnieru attiecības, tādēļ vizītei bija praktisks raksturs -  iepazīšanās un pieredzes apmaiņa uzņēmuma vadības un efektīvā pārvaldības jautājumos. Braucenā piedalījas nesen ievēlētais ”Daugavpils ūdens” valdes loceklis Ģirts Kolendo un tehniskais direktors Juris Sarkans, kuri  tikās ar SIA “Rēzeknes Ūdens” valdes locekli Gunāru Spradzenko un tehnisko direktoru Rolandu Duncānu. Saruna skāra gan labas pārvaldības principus, gan Eiropas Savienības projektu ieviešanas norisi un rezultātus, gan esošo un potenciālo klientu apkalpošanas organizāciju. Uzņēmumu pārstāvji pārrunāja arī jauno “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu” un MK noteikumus Nr. 174 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” īpatnības un to ietekmi uz uzņēmumu darbību.
Papildus tam mūsu speciālisti  apmeklēja “Rēzeknes Ūdens” dispečerdienestu un Tehnisko daļu, kur iepazinās ar kolēģu risinājumiem klientu pieslēgšanas centrālajam ūdensvadam un kanalizācijai organizācijā. Vizītes beigās uzņēmumu pārstāvji vienojās, ka sadarbība un labās prakses pārņemšana  jāturpina.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 13.maijā no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  ugunsdzēsības hidranta remontu ūdensvada  tīklos (Cietokšņa ielā 70 ) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Cietokšņa ielas mājai Nr.70
•    Sporta ielas mājai Nr.8
•    Vienības ielas mājām Nr. 40, 40-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 13.maija līdz 22.maijam notiks 2.pacēluma stacijas ūdensgūtnes “Vingri” otrā un trešā rezervuāru hlorēšana un mikrorajona “Ķīmija” sadales tīkla dezinfekcija.

Labor 12016.gada aprīlī SIA “Daugavpils ūdens” akreditētā ŪKK laboratorija,  atbilstoši  LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām, kārtējo reizi piedalījās starptautiskajā personāla  Prasmes pārbaudē ( PP)  ar mērķi uzturēt veikto testēšanas rezultātu  ticamību.  Testēšana, kuru ierosināja “LGS Standards ” no Lielbritānijas, notika dzeramā ūdens  mikrobioloģiskās testēšanas jomā, un šoreiz PP programmā  piedalās vairāk, nekā 200 laboratorijas no dažādām Eiropas valstīm.

  Šogad SIA “Daugavpils ūdens” laboratorijai   tika nosūtīts pārbaudāmais materiāls   ar noteiktu 5 dažādu mikroogranismu saturu, kas ir raksturīgi dzeramajam ūdenim.  Mūsu uzdevums  analizēt šos paraugus, nosakot tajos esošos mikroorganismus, nepārsniedzot organizatoru noteikto precizitātes robežlielumu.

   Maija sākumā tika saņemta “LGC Standards”  PP novērtēšana, kurā atzīmēta, ka SIA "Daugavpils  ūdens" laboratorija ar šo uzdevumu tika galā izcili, kas raksturo gan par  darbinieku augsto profesionalitāti, gan par laboratorijas rīcībā esošās aparatūras darba precizitāti. Dalība Prasmes pārbaudes  programmās apliecina laboratorijas kompetenci gan mūsu klientiem, gan akreditācijas institūcijai.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 11. maijā no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Ventspils ielas mājām Nr. 47, 48, 50, 51-a, 52, 55, 56, 58, 60
•    Puškina ielas mājai Nr. 39-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 3. maijā no plkst. 8-30 līdz plkst.15-00 sakarā ar ūdensvada akas likvidāciju (A.Pumpura ielā 12-b) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves  mikrorajonā:
•    A.Pumpura ielas mājām Nr. 12, 12-b, 16
•    Strādnieku ielas mājām Nr.3, 4, 5, 7

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 2. maijā no plkst. 8-30 līdz plkst.22-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Slāvu ielas mājām Nr. 1, 2-a, 2-f, 2-g
•    Kauņas ielas mājai Nr. 171

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

PAZIŅOJUMS PAR SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” DALĪBNIEKU KĀRTĒJĀS SAPULCES  SASAUKŠANU


    SIA “Daugavpils ūdens” valde valdes locekļa Ģ.Kolendo personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, juridiskā adrese: Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kārtējo dalībnieku sapulces sasaukšanu 2016.gada 12.maijā plkst.9:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1.    Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.    SIA "Daugavpils ūdens" 2015.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.
3.    Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 27. aprīlī no plkst. 8-30 līdz plkst.14-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos (aizbīdņa nomaiņa Raiņa ielā 1) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Daugavas ielas mājām Nr. 10, 12
•    Raiņa ielas mājām Nr. 2, 3, 6
•    Vienības ielas mājai Nr. 3

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 25. aprīlī no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00 sakarā ar  ūdensvada akas likvidāciju būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves  mikrorajonā:
•    Puškina ielas mājām Nr. 68, 70, 74, 76, 76-a, 78, 93, 93-a, 95, 97, 97-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251